Thư Pháp: Biệt hữu hương siêu đào lí ngoại


Biệt hữu hương siêu đào lí ngoại
Cánh đồng mai đấu tuyết sương trung
(Tống: Dương Vạn Lí - Lạp tiền Nguyệt quý)
Previous Post Next Post