Thư Pháp: Nhất chi đạm trữ ...


Nhất chi đạm trữ thư song hạ
Nhân dữ hoa tâm các tự hương
(Tống: Chu Thục Chân - Quế hoa)
Previous Post Next Post