Thư Pháp: Nhị nguyệt hạnh hoa bát nguyệt quế ...


Nhị nguyệt hạnh hoa bát nguyệt quế
Tam canh đăng hoả ngũ canh kê

Previous Post Next Post