Thư Pháp: Thí tỉ quần phương chân hạo khiết ...


Thí tỉ quần phương chân hạo khiết
Băng tâm nhất phiến hiểu phong khai
(Thanh: Khang Hi - Ngọc lan)
Previous Post Next Post