Thư Pháp: Đại trực nhược khuất ...


Đại trực nhược khuất
Đại xảo nhược chuyết
Đại biện nhược nột
Táo thắng hàn
Tĩnh thắng nhiệt
(Lão Tử - Đạo đức kinh)
(Theo: Lão Tử, Lữ Song Ba, Điền Hồng Giang chủ biên
Nội Mông Cổ đại học xuất bản xã, 2006)
Previous Post Next Post