Thư Pháp: Thành sự bất thuyết


Thành sự bất thuyết
Toại sự bất gián
Kí vãng bất cữu
(Luận ngữ - Bát dật)
Previous Post Next Post