Thư Pháp: Kí dĩ vi nhân kỉ dũ hữu....


Kí dĩ vi nhân kỉ dũ hữu
Kí dĩ dữ nhân kỉ dũ đa
(Lão Tử - Đạo đức kinh)
(Theo: Lão Tử, Lữ Song Ba, Điền Hồng Giang chủ biên
Nội Mông Cổ đại học xuất bản xã, 2006)

Previous Post Next Post