Thư Pháp: Tuế hàn nhiên hậu tri ...


Tuế hàn nhiên hậu tri tùng bách chi hậu điêu dã
(Luận ngữ - Tử hãn)
Previous Post Next Post