Thư Pháp: Hiếu giả bách hạnh chi tiên...


Hiếu giả bách hạnh chi tiên
Hiếu chí ư thiên tắc phong vũ thuận thời
Hiếu chí ư địa tắc vạn vật hoá thành
Hiếu chí ư nhân tắc chúng phúc hàm trăn
(Tăng Tử)
(Theo Minh tâm bảo giám)

Previous Post Next Post