Thư Pháp: Hiếu tử chi sự thân dã...


Hiếu tử chi sự thân dã
Cư tắc trí kì kính
Dưỡng tắc trí kì lạc
Bịnh tắc trí kì ưu
Tang tắc trí kì ai
Tế tắc trí kì nghiêm
(Hiếu kinh)
Previous Post Next Post