Thơ: Thế sự


世事
水潦田乾事擾攘
萍漂蓬轉盡他方
金樓玉閣輝煌席
上下同誇酒肉香
                        黃章興

THẾ SỰ
Thuỷ lạo điền can sự nhiễu nhương
Bình phiêu bồng chuyển tận tha phương
Kim lâu ngọc các huy hoàng tịch
Thượng hạ đồng khoa tửu nhục hương
                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                 Quy Nhơn 2 /7/2012
Previous Post Next Post