Dịch thuật: Quan giai đời Thanh

 QUAN GIAI ĐỜI THANH

          Quan giai đời Thanh được chia làm 9 phẩm, mỗi phẩm lại chia làm 2 cấp “chính” và “tùng” cho nên được gọi là “cửu phẩm thập bát cấp” 九品十八级. Chưa được vào “cửu phẩm thập bát cấp” gọi là “vị nhập lưu” 未入流. Dưới đây là bảng nêu cụ thể “cửu phẩm thập bát cấp” đời Thanh:

- CHÁNH NHẤT PHẨM
Văn: Thái sư, Thái phó, Thái bảo, Đại học sĩ.
: Lĩnh thị vệ Nội đại thần.
- TÙNG NHẤT PHẨM
Văn: Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo, Thái tử Thái sư, Thái tử Thái phó, Thái tử Thái bảo, Thượng thư các bộ viện, Đô sát viện Tả đô ngự sử / Hữu đô ngự sử.
          : Tướng quân, Đô thống, Đề đốc.

- CHÍNH NHỊ PHẨM
Văn: Thái tử Thiếu sư, Thái tử Thiếu phó, Thái tử Thiếu bảo, Tổng đốc các tỉnh, Tả Hữu thị lang các bộ viện.
: Phó đô thống, Tổng binh.
TÙNG NHỊ PHẨM  
Văn: Tuần phủ các tỉnh, Nội các học sĩ, Hàn lâm viện chưởng viện học sĩ, Bố chính sứ các tỉnh.
: Phó tướng.

- CHÍNH TAM PHẨM
Văn: Đô sát viện Tả phó đô ngự sử / Hữu phó đô ngự sử, Thông chính ti Thông chính sứ, Đại lí tự khanh, Chiêm sự phủ Chiêm sự, Thái thường tự khanh, Thuận Thiên phủ Phủ doãn, Phụng Thiên phủ Phủ doãn, Án sát sứ các tỉnh.
          : Tham tướng.
- TÙNG TAM PHẨM
Văn: Quang lộc tự khanh, Thái bộc tự khanh, Diêm vận sứ các tỉnh.
          : Du kích.

- CHÍNH TỨ PHẨM
Văn: Thông chính ti Phó sứ, Đại lí tự thiếu khanh, Chiêm sự phủ Thiếu chiêm sự, Thái thường tự thiếu khanh, Hồng lô tự khanh, Thái bộc tự thiếu khanh, Đạo viên các tỉnh.
          : Đô ti.
- TÙNG TỨ PHẨM
Văn: Hàn lâm viện Thị độc học sĩ / Thị giảng học sĩ, Quốc tử giám Tế tửu, Nội các Thị độc học sĩ, Tri phủ các tỉnh.
          : Thành môn lĩnh.
- CHÍNH NGŨ PHẨM
Văn: Tả Hữu xuân phường Tả Hữu thứ tử, Quang lộc tự thiếu khanh, Khâm thiên giám Giám chính, Lục khoa cấp sự trung, Lang trung các bộ viện, Đồng tri các phủ, Tri châu tỉnh Trực lệ.
          : Thủ bị.
- TÙNG NGŨ PHẨM
          Văn: Hồng lô tự thiếu khanh, Giám sát ngự sử các đạo, Hàn lâm viện Thị độc Thị giảng, Viên ngoại lang các bộ viện, Tri châu các tỉnh.
          : Thủ ngự sở thiên tổng

- CHÍNH LỤC PHẨM
          Văn: Quốc tử giám Tư nghiệp, Nội các Thị độc, Tả Hữu xuân phường Tả Hữu Trung doãn, Chủ sự các bộ viện, Kinh phủ Thông phán, Kinh huyện Tri huyện, Thông phán các tỉnh.
          : Môn thiên tổng, Doanh thiên tổng.
- TÙNG LỤC PHẨM
          Văn: Tả Hữu xuân phường Tả Hữu tán thiện, Hàn lâm viện tu soạn, Quang lộc tự thự chính, Châu đồng châu Trực Lệ, Châu đồng.
          : Vệ thiên tổng.

- CHÍNH THẤT PHẨM
          Văn: Hàn lâm viện tu biên, Thất phẩm bút thiếp thí các bộ viện, Thuận Thiên phủ học Giáo thụ / Huấn đạo, Kinh huyện Huyện thừa, Ngoại huyện Tri huyện, Giáo thụ các phủ học.
          : Bả tổng.
- TÙNG THẤT PHẨM
          Văn: Hàn lâm viện kiểm thảo, Trung thư khoa Trung thư, Nội các Trung thư, Quốc tử giám Bác sĩ, Châu phán châu Trực Lệ, Châu phán.
          : Thịnh kinh du mục phó uý.

- CHÍNH BÁT PHẨM
          Văn: Thái y viện Ngự y, Bát phẩm bút thiếp thí các bộ viện, Ngoại phủ Kinh lịch, Ngoại huyện Huyện thừa, Châu học chính, Huyện giáo dụ.
          : Ngoại uỷ thiên tổng.
- TÙNG BÁT PHẨM
          Văn: Hàn lâm viện điển bộ (bạ), Huấn đạo các huyện châu phủ.
          : Uỷ thự Kiêu kị uý.

- CHÍNH CỬU PHẨM
          Văn: Cửu phẩm bút thiếp thí các bộ viện, Huyện chủ bộ (bạ).
          : Ngoại uỷ bả tổng.
- TÙNG CỬU PHẨM
          Văn: Hàn lâm viện đãi chiếu, Hình đô ti ngục, Châu lại mục, Tuần kiểm.
          : Ngạch ngoại ngoại uỷ.

- VỊ NHẬP LƯU
          Văn: Kinh – Ngoại huyện Điển lại, Dịch thừa, Sở quan Sở hà bạc.
          : không có

                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 8/7/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
Previous Post Next Post