Câu đối: Tây tẩu đông bôn ...


西走東奔他方盡嘆荼藜苦
上行下效一席同誇酒肉香

Tây tẩu đông bôn, tha phương tận thán đồ lê khổ
Thượng hành hạ hiệu, nhất tịch đồng khoa tửu nhục hương
                                         Huỳnh Chương Hưng
                                         Quy Nhơn 2/7/2012
Previous Post Next Post