Thư pháp: Nhất chúc nhất phạn


Phiên âm
Nhất chúc nhất phạn
Đương tư lai xứ bất dị
Bán ti bán lũ
Hằng niệm vật lực duy gian
Nghi vị vũ nhi trù mâu
Vô lâm khát nhi quật tỉnh

Dịch nghĩa
Một chén cháo một chén cơm
Phải nghĩ rằng không dễ có
Nửa sợi tơ nửa sợi gai
Phải nhớ đến công sức khó khăn
Lúc chưa mưa nên chuẩn bị
Đừng để khi khát mới đi đào giếng.
   (Huỳnh Chương Hưng)
Previous Post Next Post