Thư pháp: Nhân hữu hỷ khánh


Phiên âm
Nhân hữu hỉ khánh
Bất khả sinh đố kị tâm
Nhân hữu hoạ hoạn
Bất khả sinh hỉ hạnh tâm
Thiện dục nhân kiến
Bất thị chân thiện
Ác khủng nhân tri
Tiện thị đại ác

Dịch nghĩa
Khi người khác có niềm vui
Chớ có sinh lòng đố kị
Khi người khác gặp hoạn nạn
Chớ có lấy làm vui mừng
Làm điều thiện mà muốn cho người ta thấy
Thì đó không phải là điều thiện chân chính
Làm điều ác mà sợ người ta biết được
Thì đó chính là đại ác
(Huỳnh Chương Hưng)
Previous Post Next Post