Thư pháp: Cư thân vụ kỳ kiệm phác


Phiên âm
Cư thân vụ kì kiệm phác
Giáo tử yếu hữu nghĩa phương
Mạc tham ý ngoại chi tài
Mạc ẩm quá lượng chi tửu
Dữ kiên khiêu mậu dịch
Vô chiếm tiện nghi
Kiến cùng khổ thân lân
Tu gia ôn tuất
(Chu Tử: Trị gia cách ngôn)

Dịch nghĩa
Sống cốt ở chỗ tiết kiệm và giản dị
Dạy con cháu phải theo điều nghĩa
Chớ có tham tiền của không phải do mình làm ra
Chớ có uống rượu quá độ lượng
Khi cùng với người khác trao đổi mua bán
Chớ có giành phần hơn về mình
Gặp bà con chòm xóm nghèo khổ
Phải biết xót thương giúp đỡ
 (Huỳnh Chương Hưng)

Previous Post Next Post