Thư pháp: Đình xa toạ ái phong lâm vãn


Phiên âm
Đình xa toạ ái phong lâm vãn
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa
(Đường - Đỗ Mục: Sơn hành)

Dịch nghĩa
Dừng xe ngồi ngắm rừng phong lúc chiều tà
Lá phong mùa thu đỏ hơn hoa tháng hai
(Huỳnh Chương Hưng)
Previous Post Next Post