Thư pháp: Thất lý hương phong viễn


Phiên âm
Thất lí hương phong viễn
Sơn phàm mãn lĩnh khai
Dã sinh nhân sở tiện
Di động khước nan tài
(Tống - Triệu Nhữ Toại: Sơn phàm )

Dịch nghĩa
Mùi hương theo gió bay xa bảy dặm
Hoa Sơn phàm nở đầy cả núi
Vì sinh sống nơi hoang vu nên người ta coi thường
Nhưng mà nếu đem về trồng thì khó mà trồng được
(Huỳnh Chương Hưng)
(Chú: Thất lí hương cũng là một tên khác của hoa Sơn phàm)
Previous Post Next Post