Thư pháp: Thanh cầm thược mính hoà tâm tẩy


Phiên âm
Thanh cầm thược mính hoà tâm tẩy,
Vận trúc xao thi nhập mộng khan.
                                            Trần Quỳnh Tiên
Phiên âm:
Previous Post Next Post