Thư pháp: Mã thượng tác


Phiên âm
Mã thượng tác
Bình Kiều tiểu mạch vũ sơ thu
Đạm nhật xuyên vân thuý ái phù
Dương liễu bất già xuân sắc đoạn
Nhất chi hồng hạnh xuất tường đầu
                                                    Lục Du

Previous Post Next Post