Thư pháp: Thanh bình lạc


Phiên âm: 
Thanh bình lạc
Xuân quy hà xứ?
Tịch mịch vô hành lộ.
Nhược hữu nhân tri xuân khứ xứ,
Hoán thủ quy lai đồng trú.
Xuân vô tung tích thuỳ tri?
Trừ phi vấn thủ hoàng li.
Bách chuyển vô nhân năng giải,
Nhân phong phi quá tường vi
                                      Hoàng Đình Kiên
Previous Post Next Post