Thư pháp: Cảm ngộ


Phiên âm
Cảm ngộ
Lan diệp xuân uy nhuy,
Quế hoa thu hạo khiết.
Hân hân thử sinh ý,
Tự nhĩ vi giai tiết.
Thuỳ tri lâm thê giả,
Văn phong toạ tương duyệt.
Thảo mộc hữu bản tâm,
Hà cầu mĩ nhân chiết
                                      Trương Cửu Linh
Previous Post Next Post