Thư pháp: Nam hương tử


Phiên âm
Nam hương tử
Nộn thảo như yên,
Thạch lựu hoa phát hải nam thiên,
Nhật mộ giang đình xuân ảnh lục.
Uyên ương dục,
Thuỷ viễn sơn trường khan bất túc
                                                Âu Dương Quýnh
Previous Post Next Post