Thơ: Nhâm Thân cảm tác壬申感作
桃符開筆慶新年
梅骨東風訂夙緣
萬里春光浮白菊
十城吉日笑紅蓮
初杯桂韻情難訴
舊雨蘭言意易傳
盡日閒心猶戀竹
科頭松下看青
(歸仁, 1992 1 11)


NHÂM THÂN CẢM TÁC
Đào phù khai bút khánh tân niên
Mai cốt đông phong đính túc duyên
Vạn lí xuân quang phù bạch cúc
Thập thành cát nhật tiếu hồng liên
Sơ bôi quế vận tình nan tố
Cựu vũ lan ngôn ý dị truyền
Tận nhật nhàn tâm do luyến trúc
Khoa đầu tùng hạ khán thanh thiên
                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                      Quy Nhơn, 11/1/1992
Previous Post Next Post