Thơ: Vô đề


無題
瀑布必然聲
古井浪無成
萬樹春天綠
萬鳥春天鳴
心開良風起
心荒野草生
職爵多裘馬
窮困更泠汀
處世不稱意
決不平則鳴
(歸仁, 1991)VÔ ĐỀ
Bộc bố tất nhiên thanh
Cổ tỉnh lãng vô thành
Vạn thụ xuân thiên lục
Vạn điểu xuân thiên minh
Tâm khai lương phong khởi
Tâm hoang dã thảo sinh
Chức tước đa cừu mã
Cùng khốn cánh linh đinh
Xử thế bất xứng ý
Quyết bất bình tắc minh
                                       (Quy Nhơn, 1991)
Previous Post Next Post