Câu đối: Ưu quốc ...憂國憂民名不死
為親為戚義猶存

Ưu quốc ưu dân danh bất tử
Vị thân vị thích nghĩa do tồn
                                       Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post