Câu đối: Kiều thụ ...喬樹百年亡若在
乾元萬代死如生

Kiều thụ bách niên vong nhược tại
Càn nguyên vạn đại tử như sinh
                                               Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post