Câu đối: Bác văn...博文約禮居身儉
敏事慎言處世寬 

Bác văn ước lễ cư thân kiệm
Mẫn sự thận ngôn xử thế khoan
                                             Huỳnh Chương Hưng

Previous Post Next Post