Câu đối: Triều địa


朝地古今雄略才人為勝跡
安民內外鴻圖大計作良基

Triều địa cổ kim, hùng lược tài nhân vi thắng tích
An dân nội ngoại, hồng đồ đại kế tác lương cơ
                                                  Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post