Câu đối: Cựu nghiệp...舊業青氈書筆當峰園桂秀
長途白髮藻蘋懸月宅蘭香

Cựu nghiệp thanh chiên, thư bút đương phong viên quế tú
Trường đồ bạch phát, tảo tần huyền nguyệt trạch lan hương
                                                    Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post