Câu đối: Nam nguyệt...


南月奉孤園目望萼花留境外
秦雲籠浮海心懸膚髮自家中

Nam nguyệt phụng cô viên, mục vọng ngạc hoa lưu cảnh ngoại
Tần vân lung phù hải, tâm huyền phu phát tự gia trung
                                        Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post