Câu đối: Độc thiện...獨善不如眾善上下同心
樹人猶有進人詩書以禮

Độc thiện bất như chúng thiện, thượng hạ đồng tâm
Thụ nhân do hữu tiến nhân, thi thư dĩ lễ
                                                 Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post