Câu đối: Quảng sở...廣所見善所聞格物致知於後學
東泰山北華嶽立身壯志在先憂

Quảng sở kiến thiện sở văn, cách vật trí tri ư hậu học
Đông Thái sơn bắc Hoa nhạc, lập thân tráng chí tại tiên ưu
                                          Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post