Câu đối: Hiếu thuận...孝順感于人不必追求負米獨身勞可見三千名子路
賢仁稱是眾無其所礙殺人之惡信猶存七十有曾參

Hiếu thuận cảm vu nhân bất tất truy cầu, phụ mễ độc thân lao, khả kiến tam thiên danh Tử Lộ
Hiền nhân xưng thị chúng vô kì sở ngại, sát nhân chi ác tín, do tồn thất thập hữu Tăng Sâm
                                       Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post