Câu đối: Sum nghiệp...森業日光輝由儉由勤大力擴良基克紹子孫宜勝宅
松林年盛茂固堅固直嚴寒增健性甄陶枝葉必凌霄

Sum nghiệp nhật quang huy, do kiệm do cần, đại lực khuếch lương cơ, khắc thiệu tử tôn nghi thắng trạch

 Tùng lâm niên thịnh mậu, cố kiên cố trực, nghiêm hàn tăng kiện tính, chân đào chi diệp tất lăng tiêu
                                        Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post