Câu đối: Khải hậu...啟後以詩書著火傳新光萬代
承先於功業弘基繼往裕千年

Khải hậu dĩ thi thư, trứ hoả truyền tân quang vạn đại
Thừa tiên ư công nghiệp, hoằng cơ kế vãng dụ thiên niên
                                               Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post