Câu đối: Quảng kiến...廣見多聞格物致知於後學
東成西達立身處世在先憂

Quảng kiến đa văn, cách vật trí tri ư hậu học
Đông thành tây đạt, lập thân xử thế tại tiên ưu
                                    Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post