Câu đối: Cổ miếu...


古廟千年潤
英魂萬載香

Cổ miếu thiên niên nhuận
Anh hồn vạn tải hương
                                   Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post