Câu đối: Xuân dược....
春禴秋嘗禮樂
上恭下睦文章

Xuân dược Thu thường lễ nhạc
Thượng cung hạ mục văn chương
                                              Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post