Câu đối: Căng phạt...
矜伐一生謙不怨
簞瓢終日樂無憂

Căng phạt nhất sinh khiêm bất oán
Đan biều chung nhật lạc vô ưu.
                                   Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post