Thư pháp: Du viên bất trị


Phiên âm
Du viên bất trị
Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai
Xuân sắc mãn viên quan bất trú
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai
                               Diệp Thiệu Ông

Dịch nghĩa 
Đến vườn chơi không gặp được chủ nhân 
Có lẽ chủ nhân khu vườn sợ gót giày của khách giẫm lên đám rêu xanh,
Chớ sao mà gõ cửa hồi lâu chẳng thấy ai ra mở.
Khắp cả vườn sắc xuân tràn ngập không ngăn lại được,
Nên đã có một cành hạnh đỏ vượt ra khỏi tường.

Dịch thơ 
Đến vườn chơi không gặp được chủ nhân 
Gót giày nào nỡ giẫm rêu phai
Cửa gõ hồi lâu chẳng thấy ai
Vườn ngập sắc xuân ngăn chẳng nổi,
Một cành hạnh đỏ vượt ra ngoài.

      Phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ: Huỳnh Chương Hưng
 Quy Nhơn, tháng 4/2012

Previous Post Next Post