Dịch thuật: Sinh rằng: Gió mát trăng trong (455) ("Truyện Kiều")


SINH RẰNG: GIÓ MÁT TRĂNG TRONG (455)
          Gió mát trăng trong tức “nguyệt bạch phong thanh” 月白風清.
          Trong bài Hậu Xích Bích phú 後赤壁賦 của Tô Thức 蘇軾 có câu:
         ..... Hữu khách vô tửu, hữu tửu vô hào, nguyệt bạch phong thanh, như thử lương dạ hà?....
          ..... 有客無酒, 有酒無肴, 月白風清, 如此良夜何 .....
          (..... Có khách mà không có rượu, có rượu lại chẳng có món ngon, trăng trong gió mát, đêm đẹp như thế này biết làm gì đây? .....)
          Thành ngữ “nguyệt bạch phong thanh” hoặc “phong thanh nguyệt bạch” ví cảnh đêm đẹp có trăng trong gió mát.

Sinh rằng: Gió mát trăng trong
Bấy lâu nay một chút lòng chưa cam
(“Truyện Kiều” 455 – 456)
Gió mát trăng trong và gió mát trăng thanh: Chỉ cảnh đêm trăng sáng mát mẻ.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)
Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:
          Tô Đông Pha Hậu Xích Bích phú: Phong thanh nguyệt bạch như thử lương dạ hà?
          蘇東坡後赤壁賦: 風清月白如此良夜何
          (Bài phú Xích Bích của ông Tô Đông Pha: Gió mát trăng trong như đêm tốt này thì làm gì?)
(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960) 

Xét: Theo ý riêng, với câu 455, Nguyễn Du có lẽ cũng liên tưởng đến thành ngữ “nguyệt bạch phong thanh” này.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 31/3/2020