Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Thư Pháp: Đại trực nhược khuất ...

Đăng lúc  01:00  |  Thư Mục  Thư Pháp


Đại trực nhược khuất
Đại xảo nhược chuyết
Đại biện nhược nột
Táo thắng hàn
Tĩnh thắng nhiệt
(Lão Tử - Đạo đức kinh)
(Theo: Lão Tử, Lữ Song Ba, Điền Hồng Giang chủ biên
Nội Mông Cổ đại học xuất bản xã, 2006)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top