Câu đối: Triều địa


朝地古今雄略才人為勝跡
安民內外鴻圖大計作良基

Triều địa cổ kim, hùng lược tài nhân vi thắng tích
An dân nội ngoại, hồng đồ đại kế tác lương cơ
                                                  Huỳnh Chương Hưng