Câu đối: Cựu nghiệp...舊業青氈書筆當峰園桂秀
長途白髮藻蘋懸月宅蘭香

Cựu nghiệp thanh chiên, thư bút đương phong viên quế tú
Trường đồ bạch phát, tảo tần huyền nguyệt trạch lan hương
                                                    Huỳnh Chương Hưng