Câu đối: Viễn viễn thanh sơn vân sắc đạm (HCH)

 

遠遠青山雲色淡

茫茫碧落月光寒

Viễn viễn thanh sơn vân sắc đạm

Mang mang bích lạc nguyệt quang hàn

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 02/7/2024

 

Previous Post Next Post