Câu đối: Phong bá từ lai hương tĩnh khách (HCH)

 

風伯徐來香靜客

雨師細點潤癯仙

Phong bá từ lai hương tĩnh khách

Vũ sư tế điểm nhuận cù tiên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 03/7/2024

Phong bá 風伯 / Vũ sư 雨師: Là hai vị thần trong thần thoại Trung Quốc. “Phong bá” 風伯 tức “Phong thần” 風神 cũng gọi là “Phong sư” 風師 chưởng quản về gió, “Vũ sư” 雨師 tức “Vũ thần” 雨神 chưởng quản về mưa.

Tĩnh khách 靜客: Một trong những biệt xưng của hoa sen. Trong thiên nhiên thường gặp hoa sen bên khe suối, vì thế “khê khách” 溪客 cũng là biệt xưng của hoa sen. Gọi  “khê khách” 溪客hoặc “tĩnh khách” 靜客là để cường điệu hoàn cảnh sinh trưởng của sen, đồng thời xưng tụng khí chất an tĩnh nhàn nhã của sen.

Cù tiên 癯仙: Vị tiên nhân gầy, biệt xưng của hoa mai. Trong bài Xạ Đích sơn quan mai 射的山观梅 của Lục Du 陆游đời Tống có câu:

Lăng lệ băng sương tuyết dũ kiên

Nhân gian na hữu thử cù tiên

凌厉冰霜节愈坚

人间那有此癯仙

(Mạnh mẽ vượt qua sương tuyết tiết tháo càng cững cõi

Chốn nhân gian làm gì có vị cù tiên này)

Previous Post Next Post