Câu đối: Giảo trá yêu ngôn, đại chúng ki trào niệu quán (HCH)

 

狡詐妖言大眾譏嘲尿罐

刁奸邪說檀那詛咒痰盂 

Giảo trá yêu ngôn, đại chúng ki trào niệu quán

Điêu gian tà thuyết, đàn na trớ chú đàm vu 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 01/7/2024

Ki trào 譏嘲: chê cười.

Niệu quán 尿罐: Một loại khí cụ dùng để tiểu tiện, cũng gọi là “dạ hồ” 夜壺, “niệu hồ” 尿壺, “tiện hồ” 便壺.

Trớ chú 詛咒: nguyền rủa, chửi mắng.

Đàm vu 痰盂: Cái ống nhổ.

Previous Post Next Post