Sáng tác: Triêu lộ - Thảo đầu phô lộ ánh triêu dương (HCH)

 


朝露

草頭鋪露映朝陽

似玉玲瓏但不長

倏忽榮枯乎轉眼

榮枯一見總無常 

TRIÊU LỘ

Thảo đầu phô lộ ánh triêu dương

Tự ngọc linh lung đản bất trường

Thúc hốt vinh khô hồ chuyển nhãn

Vinh khô nhất kiến tổng vô thường

Huỳnh Chương Hưng

Sài Gòn 01/6/2024

Thảo đầu phô lộ 草頭鋪露: Mượn ở câu thứ 4 trong bài Thị đệ tử 示弟子của Vạn Hạnh thiền sư 萬行禪師:

身如電影有還無

萬木春榮秋又枯

任運盛衰無怖畏

盛衰如露草頭鋪

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô

Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô

Nhậm vận thịnh suy vô bố uý

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô

(Thân này như tia chớp như chiếc bóng, có đó rồi lại không,

Như cây cỏ mùa xuân tốt tươi, đến mùa thu lại khô héo.

Mặc cho vận số thịnh hay suy đều không lo sợ

Bởi vì thịnh hay suy cũng giống như giọt sương nơi đầu ngọn cỏ)

Previous Post Next Post