Sáng tác: Tán phổ tử - Nhật nguyệt minh thiên địa (HCH)

 

贊浦子

日月明天地

山風瘴氣嵐

木若林森立

人言信可談

漢字淵深不易

古人篤志能堪

十載書燈苦

功名一旦甘

TÁN PHỔ TỬ

Nhật nguyệt minh thiên địa

Sơn phong chướng khí lam

Mộc nhược lâm sâm lập

Nhân ngôn tín khả đàm 

Hán tự uyên thâm bất dị

Cổ nhân đốc chí năng kham

Thập tải thư đăng khổ

Công danh nhất đán cam

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 16/6/2024 

Previous Post Next Post